Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 (ขอนแก่น)

Regional Environment Office 10

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

  1. ตรวจสอบ เฝ้าระวัง ประเมินผลคุณภาพสิ่งแวดล้อม และแจ้งเตือนสถานการณ์สิ่งแวดล้อม
  2. จัดทำรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมระดับภาค
  3. จัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูล แบบจำลองคณิตศาสตร์ รวมทั้งสารสนเทศภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อมระดับภาค
  4. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ สำนักงาน ฯ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย