Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 (ขอนแก่น)

Regional Environment Office 10

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

  1. เป็นศูนย์ทดสอบตัวอย่างสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  2. จัดทำระบบคุณภาพ พัฒนารูปแบบและวิธีการทดสอบตัวอย่างสิ่งแวดล้อม ให้ได้ตามมาตรฐานสากลของห้องปฏิบัติการ
  3. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ สำนักงาน ฯ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย