Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 (ขอนแก่น)

Regional Environment Office 10

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

  1. ติดตาม ตรวจสอบและดำเนินการตามกฏหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและกฏหมายที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  2. ดำเนินการเรื่องร้องทุกข์  เหตุฉุกเฉินและอุบัติภัยด้านสิ่งแวดล้อม
  3. เสนอแนะและให้คำปรึกษาทางวิชาการ ดำเนินงานตามกฏหมายด้านการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  4. ประสานงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานกับส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย