Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 (ขอนแก่น)

Regional Environment Office 10

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม

       ส่วนยุทธศาสตร์และแผนสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

  1. จัดทำแผนยุทธศาสตร์การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่ในระดับภาค
  2. ติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในพื้นที่ รวมทั้งดำเนินงานการจัดการสิ่งแวดล้อมในเขตควบคุมมลพิษ พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมและพื้นที่เฝ้าระวังหรือพื้นที่เสี่ยงด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม
  3. วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่
  4. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ สำนักงาน ฯ จังหวัด และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย