Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 (ขอนแก่น)

Regional Environment Office 10

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ส่วนอำนวยการ

ส่วนอำนวยการ

        ส่วนอำนวยการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

        1. บริหารงานอำนวยการสำนักงาน งานธุรการและสารบรรณ งานราชพิธี/รัฐพิธี

        2. บริหารงานบุคคล พัฒนาและประเมินประสิทธิภาพบุคลากร งานระเบียบ คำสั่งและงานเครื่องราชอิสรยาภรณ์

3. บริหารงานการคลัง การจัดทำบัญชีงบประมาณ และประเมินประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

4. บริหารงานพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำระเบียบพัสดุ ควบคุมการเบิกจ่าย เก็บรักษาซ่อมบำรุง

5. บริหารงานและจัดระเบียบการใช้ยานพาหนะและดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคารสถานที่ตรวจสอบซ่อมบำรุงยานพาหนะและตกแต่งซ่อมแซมอาคารสถานที่

6. บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

7. ประสานและอำนวยการจัดการประชุม สัมมนา และฝึกอบรมของสำนักงาน

8. ประสานงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานกับส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย