Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 (ขอนแก่น)

Regional Environment Office 10

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ภารกิจ / หน้าที่รับผิดชอบ

ภารกิจ / หน้าที่รับผิดชอบ

                 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 เป็นหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลาง ที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค สังกัด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 ตามคำสั่ง สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ 106/2555 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2555 เรื่อง กำหนดหน่วยงานภายในและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังต่อไปนี้
  • จัดทำแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับภาค
  • ประสานการดำเนินงาน ตลอดจนติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับภาค
  • จัดทำรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมภาค
  • จัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศสิ่งแวดล้อมระดับภาค
  • เสนอแนะและให้คำปรึกษาทางวิชาการและมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
  • ติดตาม ตรวจสอบ และเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งประสาน   การดำเนินการเหตุฉุกเฉินด้านสิ่งแวดล้อม
  • สนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมระดับภาค รวมทั้งฝึกอบรม เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อม
  • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย